Regulamin serwisu internetowego nano.zabka.pl

Regulamin serwisu internetowego nano.zabka.pl

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady nieodpłatnego korzystania przez Użytkowników z serwisu o nazwie „nano.zabka.pl”, którego właścicielem i podmiotem uprawnionym do dysponowania jego zasobami jest Żabka Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

1.2. Regulamin określa w szczególności:

1.2.1. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;

1.2.2. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym: wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu oraz zakaz dostarczania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym;

1.2.3. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;

1.2.4. tryb postępowania reklamacyjnego i rozwiązywania sporów.

1.3. Usługi dostępne w Serwisie świadczone są przez Żabka Polska sp. z o.o. (usługodawca) z siedzibą w Poznaniu (61-586), ul. Stanisława Matyi 8, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000636642, o kapitale zakładowym w wysokości 113.215.000 PLN, NIP: 5223071241, REGON: 365388398.

2. DEFINICJE

2.1. Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

2.1.1. Żabka Polska – Żabka Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-586), ul. Stanisława Matyi 8, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000636642, o kapitale zakładowym w wysokości 113.215.000 PLN, NIP: 5223071241, REGON: 365388398.

2.1.2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Żabka Polska czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2.1.3. Konsument-Przedsiębiorca – osoba fizyczna w rozumieniu art. 38a Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, korzystająca z Serwisu, gdy korzystanie z Serwisu nie ma dla takiej osoby charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

2.1.4. Regulamin – niniejszy Regulamin.

2.1.5. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

2.1.6. Polityka Prywatności – dokument dostępny pod adresem https://nano.zabka.pl/polityka-prywatnosci , opisujący w szczególności zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników w związku z korzystaniem z Serwisu.

2.1.7. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Żabka Polska pod adresem: nano.zabka.pl

2.1.8. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Regulaminie.

3. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

3.1. Serwis ma charakter informacyjny i służy prezentacji materiałów związanych z działalnością prowadzoną przez Żabka Polska. W ramach funkcjonalności dostępnych w Serwisie Żabka Polska umożliwia:

3.1.1. zapoznawania się z materiałami udostępnionymi w Serwisie;

3.1.2. skorzystanie z formularza kontaktowego;

3.1.3. odszukanie najbliższego stacjonarnego punktu sprzedaży sieci funkcjonującego pod nazwą „Żabka Nano”.

3.2. Regulamin określa rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną w Serwisie, jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów i zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu.

3.3. Umowa o świadczenie usługi dostępu do Serwisu zostaje zawarta na warunkach określonych w Regulaminie, na czas nieoznaczony z chwilą skutecznego wywołania przez Użytkownika w oknie przeglądarki urządzenia tego Użytkownika adresu URL Serwisu lub skorzystania przez Użytkownika z przekierowania prowadzącego do Serwisu (tj. z chwilą wejścia do Serwisu); w tym przypadku, umowa o świadczenie Usługi dostępu do Serwisu zostaje rozwiązana z chwilą opuszczenia Serwisu przez Użytkownika.

3.4. Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych:

3.4.1. podłączone do Internetu urządzenie z zainstalowaną i gotową do pracy przeglądarką internetową obsługującą HTML5 oraz format PDF;

3.4.2. włączenie w przeglądarce internetowej cookies oraz javascript.

3.5. Za korzystanie z Serwisu nie są naliczane i pobierane jakiekolwiek opłaty.

3.6. Koszty transmisji danych wymaganych do korzystania z Serwisu pokrywa Użytkownik we własnym zakresie na podstawie umów zawartych z operatorami telekomunikacyjnymi. Żabka Polska nie ponosi odpowiedzialności za wysokość opłat naliczanych z tytułu wykorzystania transmisji danych niezbędnego do korzystania z Serwisu.

3.7. Żabka Polska nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług przez operatorów telekomunikacyjnych, z którymi Użytkownik ma zawarte umowy.

3.8. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami uwzględnieniem dóbr osobistych i praw własności intelektualnej, w szczególności praw autorskich, przysługujących Żabka Polska lub osobom trzecim.

3.9. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Serwisu wyłącznie na własny użytek osobisty. Oznacza to w szczególności, iż w odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów zawartych w zasobach Serwisu, zarówno takich które podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego, jak i takich które takiej ochronie nie podlegają, nie jest dopuszczalne wykorzystywanie powyższych materiałów w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej.

3.10. Żabka Polska oświadcza, że materiały i informacje opublikowane w ramach Serwisu, są zbierane i redagowane z należytą starannością. Żabka Polska nie ponosi jednak odpowiedzialności za prawdziwość, dokładność oraz merytoryczną trafność informacji objętych zasobami Serwisu.

3.11. Użytkownik obowiązany jest nie podejmować jakichkolwiek działań, które miałyby wpływ na poprawne funkcjonowanie Serwisu. W szczególności zabroniona jest jakakolwiek ingerencja w treści zamieszczane na stronach Serwisu.

3.12. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika z wykorzystaniem Serwisu treści o charakterze bezprawnym.

3.13. Użytkownik może w dowolnym czasie rozwiązać każdą umowę o świadczenie usług opisaną w Regulaminie, bez podania przyczyn i w trybie natychmiastowym.

4. REKLAMACJE

4.1. W przypadku zastrzeżeń dotyczących działania Serwisu, Użytkownik może złożyć reklamację, poprzez przesłanie wiadomości mailowej pod adres:kontakt@zabka.pl .

4.2. Wszelkie reklamacje, w tym związane ze świadczeniem usług elektronicznych, rozpatrywane są niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia reklamacji. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 14 dni, Żabka Polska przekaże Użytkownikowi informację ze wskazaniem przyczyny opóźnienia, okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia reklamacji oraz wskaże przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, nie dłuższy jednak niż 30 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Żabka Polska.

4.3. Składający reklamację otrzymuje odpowiedź w formie wiadomości poczty elektronicznej wysłanej na adres e-mail, z którego została wysłana reklamacja.

5. ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

5.1. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), Żabka Polska informuje, że pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr jest dostępna internetowa platforma ODR, służąca do pozasądowego rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej, chcącymi korzystać z pozasądowych metod rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług.

5.2. Żabka Polska informuje, że o ile taki obowiązek nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Żabka Polska nie korzysta z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń (pozasądowego rozwiązywania sporów). Ponadto Żabka Polska nie zobowiązuje się do korzystania z platformy ODR, o której mowa powyżej.

5.3. W przypadku sporu z Żabka Polska Użytkownik może zwrócić się o pomoc i poradę do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub do organizacji konsumenckich, takich jak Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich oraz Europejskie Centrum Konsumenckie. Więcej informacji można znaleźć na stronach internetowych tych podmiotów.

6. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

6.1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Żabka Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Stanisława Matyi 8, 61-586 Poznań.

6.2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail: iod@zabka.pl lub pod adresem korespondencyjnym: Żabka Polska sp. z o.o., ul. Stanisława Matyi 8, 61-586 Poznań (z dopiskiem „IOD” lub „dane osobowe”) w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

6.3. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przede wszystkim w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, tj. dostarczenia treści dostępnych w Serwisie.

6.4. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych, w tym o prawach przysługujących osobom, których dane dotyczą, dostępne są w Polityce prywatności.

7. ZMIANY REGULAMINU

7.1. Z ważniej przyczyny Żabka Polska jest uprawniona do zmiany Regulaminu. Ważną przyczyną jest w szczególności:

7.1.1. zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub ich wykładni stosowanej przez uprawnione organy, mająca bezpośredni wpływ na treść Regulaminu i skutkująca koniecznością jego dostosowania do takiej zmiany przepisów lub ich wykładni;

7.1.2. wydanie orzeczenia, decyzji lub innego podobnego aktu przez sąd lub uprawniony organ władzy publicznej, mającego bezpośredni wpływ na treść Regulaminu i skutkującego koniecznością jego zmiany w celu dostosowania do takiego orzeczenia, decyzji lub innego podobnego aktu;

7.1.3. zapobieganie naruszeniom Regulaminu lub przeciwdziałanie nadużyciom, a także usunięcie niejasności lub wątpliwości interpretacyjnych dotyczących treści Regulaminu;

7.1.4. zmiana w zakresie procesu przystępowania Użytkowników do korzystania z Serwisu, rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Serwisu;

7.1.5. zmiany w zakresie nazw, adresów lub danych firmowych wskazanych w treści Regulaminu;

7.1.6. konieczność dostosowania wymogów technicznych wskazanych w Regulaminie do aktualnych standardów.

7.2. Żabka Polska informuje Użytkownika poprzez publikację na Serwisie najmniej o:

7.2.1 treści planowanej zmiany Regulaminu;

7.2.2 dacie wejścia zmiany w życie;

7.2.3 jednolitej treści Regulaminu po zmianach.

7.3. Zmiana Regulaminu nie dotyczy umów o świadczenie usług zawartych przed dniem wejścia w życie zmiany Regulaminu. W przypadku takich umów stosuje się zapisy Regulaminu obowiązujące w dniu wyrażenia woli Użytkownika zawarcia takiej umowy o świadczenie usług.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 23.03.2023 r.

8.2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy prawa. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza praw Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcy, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze bezwzględne zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego prawa.

8.3. Spory wynikające z Regulaminu, których nie udało się rozwiązać między Użytkownikami i Żabka Polska na drodze polubownej, będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.